Sơ đồ tổ chức

About us

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 5 phòng ban, đơn vị nghiệp vụ:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Trần Thanh Sơn

Ông Lê Trọng Thành

Ông Lê Trung Hậu

Bà Trần Thị Xuân Hồng

Ông Trần Thanh Nguyên

Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Bà Vũ Thị Cẩm Vân

Ông Phạm Văn Trúc

Ông Nguyễn Công Thành

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Trần Thanh Sơn

Ông Lê Trung Hậu

Bà Trần Thị Xuân Hồng

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ

Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Kinh tế Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng Kế toán Tài chính

Chi nhánh Hóc Môn

 

Chat với chúng tôi